Informacja o dofinansowaniu z UE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że firma Technar Mikołów sp. z o.o., Sp. k. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej pt. „Wdrożenie innowacyjnego systemu ICT optymalizującego procesy biznesowe” (Numer wniosku WND-RPSL.03.03.00-24-04FE/18-001).

Celem przedmiotowego projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez automatyzację procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie, dzięki wykorzystaniu TIK.

Efektem realizacji projektu będzie automatyzacja, standaryzacja i optymalizacja procesów, co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz spadek kosztów.

Wartość projektu ogółem: 299 710,62 zł
Kwota dofinansowania: 115 859,25 zł

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział w postępowaniu na komputer stacjonarny wraz z monitorem – 6 sztuk dla Technar Mikołów Sp. z o.o., Sp. K.

Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów dokonano oceny otrzymanych ofert i jako dostawcę przedmiotu zamówienia wybrano PROTRONIC Jacek Całus, ul. Jarzębinowa 1, 55-002 Dobrzykowice

Data wpływu wybranej oferty: 20.09.2019r., godz. 10:36

Cena netto wybranej oferty: 19 960,00 zł

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO